Navigatie

over ons

adres:

Poppeke Wol

Driekoningenstraat 74

9100 Sint-Niklaas

België

 

tel.: 0032 474/ 52 15 44

e-mail: poppekewol@telenet.be

BTW N° BE 0788 160 929

 

 

Algemene voorwaarden

Art.1 ALGEMEEN
Door zijn bestelling aanvaardt de koper de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als bindend en doet hij uitdrukkelijk afstand van alle voorwaarden door hem zelf bedongen of vooropgesteld.
Identiteit van de verkoper:
Percy De Middelaer, handelend onder de firmanaam “Poppeke Wol”
Driekoningenstraat 74
9100 Sint-Niklaas
E-mail: poppekewol@telenet.be
BTW-nr: BE 0788.160.929
IBAN: BE44 0013 9420 4945
BIC: GEBABEBB

Art.2 PRIJZEN
Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste één maand. Alle verstrekte prijzen en gegevens die geen deel uitmaken van een wederzijds bindende overeenkomst zijn richting aangevend. Alle prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Eventuele verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld. Alle aanbiedingen van Poppeke Wol zijn vrijblijvend en Poppeke Wol behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Art.3 BESTELLINGEN
Elke bestelling bindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder onze toestemming. Het contract wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling onzerzijds.
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.
Wij besteden veel zorg aan de omschrijvingen van de artikelen, de vermelde prijzen, de kleuren en eigenschappen. De weergave van de kleuren op een computerscherm of print kan afwijken van de werkelijke kleur. Wij kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor enige
afwijking in kleur, omschrijving of afwijking van de prijs. Indien er zich toch een vergissing zou voordoen, zullen wij u daar eerst van op de hoogte stellen. U zal dan de juiste gegevens ontvangen.

Art.4 LEVERING
Alle door ons opgegeven leveringsdata worden ter informatie meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan geen reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst.
Wij doen beroep op een transportbedrijf om uw pakket te verzenden. Poppeke Wol is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij het transportbedrijf, overmacht, stakingen of onvoorziene omstandigheden. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. In ieder geval gebeurt het transport op risico van de koper ongeacht de eventueel overeengekomen leveringsvoorwaarden. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en afleverdetails. Bij het niet ontvangen of verloren gaan van het pakket omwille van foute adresgegevens is Poppeke Wol niet aansprakelijk.
Wij voorzien voldoende voorraad, maar toch kan het voorkomen dat een product niet meer geheel leverbaar is. Sommige producten worden uit collectie genomen of wijken af qua kleur en vorm. Wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Art.5 BETALING
Alle betalingen worden geregeld via Pay-Pal. Op vraag van de klant kan hierop afgeweken worden, door betaling via overschrijving. Pas na het te ontvangen bedrag zullen de goederen verzonden worden.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens voor de rekening van de klant. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Art.6 TERUGZENDING
Wij proberen steeds goede kwalitatieve producten af te leveren. Indien de goederen toch niet aan uw verwachting voldoen dan kan u deze binnen 14 dagen volgens het herroepingsrecht retour sturen na bevestiging van de retour door Poppeke Wol. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder Poppeke Wol hierover eerst te informeren. De terugzending schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op. Bij terugzending vallen de transportkosten ten laste van de koper.
De koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de aangekochte producten en verpakking. De koper mag de producten slechts uitpakken en bekijken tot zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product aan zijn wensen voldoet. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, zal de koper het product ongebruikt met alle geleverde accessoires en opties in de originele verpakking inclusief labels retourneren aan Poppeke Wol.
De goederen worden bij ontvangst gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Deze goederen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn in de originele verpakking. Bollen mogen niet afwijken van gewicht, vorm, kwaliteit of kleur tegenover het originele product. Poppeke Wol behoudt zich het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren of slechts gedeeltelijk over te gaan tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag indien niet voldaan is aan bovenstaande voorwaarden. Indien uw bestelling na terugzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij de verzendkosten alsnog in rekening. Terugbetalingen gebeuren binnen de wettelijke termijn.

Art.8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden door de koper, blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. De betaalde voorschotten blijven de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Eens de goederen geleverd draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico`s. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de geleverde en eventueel verder verwerkte goederen die nog niet volledig betaald zijn in eigendom over te dragen of aan derden enig zekerheidsrecht te verschaffen.

Art.9 AANSPRAKELIJKHEID
Elke aansprakelijkheid van Poppeke Wol voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Poppeke Wol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of ongevallen voortvloeiend uit het gebruik en verwerking van producten aangekocht via Poppeke Wol. Alle producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik.
Productbeschrijvingen zijn informatief en promotioneel. Deze impliceren geen gebruiksaanwijzingen noch veiligheidsrichtlijnen.
Voor de hosting van ons digitaal platform doen wij beroep op mijnwebwinkel. Poppeke Wol aanvaardt geen aansprakelijkheid door vergissingen of fouten voortvloeiend uit een slechte werking veroorzaakt door mijnwebwinkel.

Art.10 TOEPASSELIJK RECHT
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in de regio Sint-Niklaas.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2019 Poppeke Wol | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel